Fehérvári Béla (1945-2001)

„Szerencsés embernek érzem magam. Mert a látók között lehetek. De ez a mesterség nekem ablakot nyit a természetre és a benne élő emberekre. Talán ez a magyarázata, hogy legszívesebben tájat és portrét festek, noha az utóbbiról alig van tudomása környezetemnek. Realistának vallom magam, akkor is, ha kísérleteim néha kétkedést keltenek. Valójában szabad emberként akarok dolgozni, annak a bizalomnak a légkörében, amit én is kötelezőnek érzek megadni.
Nem a becsvágy hajt, inkább az önkifejezés kínzó, mégis szép kényszere. Ezért – alkalmanként – más műfajban is próbálkozom.
A festészet számomra kommunikációs eszköz. Zárkózott énem egyik szószólója. Általa vitára bocsátom magam.
Az igaz szépnek vagyok az elkötelezettje. Tévedéseim a keveset tudó botlásai.”

Az Orosháza melletti Szentetornyán született 1945. május 7-én földműves szülők ötödik gyermeke­ként. Ott és Orosházán végezte iskoláit, s érdeklődése a művészi pálya felé vonzotta. A Képzőművészeti Fő­iskolán tett – akkor sikertelen – felvételi után Budapesten egy rákospalotai műhelyben öntőmunkás lett. A szegedi tanárképző főiskolai sikeres felvételi vizsga és a kötelező egyéves sorkatonai szolgálat után ugyanott kapott magyar-rajz szakos diplomát 1969-ben. A szin­tén magyar-rajz szakos tanár feleségével Túrkevén te­lepedtek le, házasságukból két fiú született.
Fehérvári Béla 14 évet töltött Túrkevén, ahol még jobban kibontakozott irodalmi és képzőművészeti tevékenysége. Alapító tagja és rendszeres kiállítója volt a Kevi Körnek. Lapot szerkesztett, irodalmi pályázatokon vett részt, de ha a sors úgy hozta, nem riadt vissza a múzeu­mi kiállítások rendezésétől, az installáció saját kézzel való elkészítésétől sem. 1978-tól félállás­ban, 1980-tól főállásban volt a túrkevei Finta Múzeum igazgatója, ahonnan 1982 őszén „csábí­tottuk el” megyei múzeumigazgató-helyettesnek Nyíregyházára. Rövid, egy éves orosházi ki­térő után, immár véglegesnek mondható állást választott: 1985. január l-jétől a kisvárdai mú­zeum igazgatója lett. Az ő vállára szakadt akkor a múzeum új épületbe – az egykori zsinagógá­ba – való áttelepítése, berendezése, a kiállítások felépítése. Munkába állása után évente készült el a múzeumi célokra nem igazán alkalmas hatalmas területen egy-egy állandó kiállítás: ko­vácsműhely, szövőház. A híres ajaki festett pitvar mellett 1994-ben igen látványos, ugyanakkor mélyen elgondolkodtató kiállítással emlékezett meg a tekintélyes létszámú kisvárdai zsidóság 1944-es kálváriájáról, majd a múzeum udvarán épített emlékművel örök emléket állított nekik. De ő alakította át, tette „lakhatóvá” szinte végig saját erőből, kollégái segítségével a múzeum irodáit is. Ezen óriási munka – melynek jó részét ő maga végezte el – mellett is volt ideje a he­lyi művészeti kör megszervezésére, a város középiskoláiban művészeti szakkörök vezetésére, s később ugyanott a rajz tanítására is. Utolsó kiállításának megnyitójára már nem tudott elmen­ni, az általa is szervezett képzőművészeti kör tagjai, barátai és tisztelői nélküle szembesülhet­tek rajzaiból áradó fanyar humorával, a megtapasztalt életbölcsességgel, a létező világon való művészi felülemelkedésével.
Hallgatag, kevés beszédű, higgadt embernek ismertük meg. Soha sem tett semmit in­dulatból vagy haragból. Talán ezért voltunk vele néha türelmetlenebbek, nem várva be jól meg­fontolt, átgondolt mondatait, véleményét. maga pedig soha sem erőszakolta rá senkire elkép­zeléseit. Sajnos munkáját a legutóbbi időkig nem kísérte hivatalos elismerés, városa viszont ne­mes gesztusként 2001 nyarán, a pedagógus napon Kiváló Köztisztviselői kitüntetéssel ismerte el másfél évtizedes önzetlen tevékenységét.
Bene János megemlékezése a nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvében 2002-ben